Професионални сметководствени услуги


Фокусирајте се на Вашиот бизнис. Другото препуштете ни нам.


Услуги

Финансово

 • Водење на главна и аналитичка книга.
 • Евиденција на купувачи, добавувачи и основни средства.
 • Изработка на пресметки за плати и други примања за вработени.
 • Пресметка на ДДВ и други даночни обврски.
 • Изработка на Завршни пресметки.

Материјално

 • Изготвување на приеми и калкулации.
 • Евиденција на испратници и излезни фактури.
 • Водење залихи на трговска стока, репро материјали и готови производи.
 • Слагање на пописи и надзор на барање на клиентите.
 • Водење на ПЛТ и ЕТ.

Консултации

 • Совети од областа на даночната регулатива.
 • Совети за работни односи.
 • Поддршка при финансиска контрола, вештачења, ревизија и судски спорови.
 • Правни совети.

Дополнително

 • Основање на друштва и подружници.
 • Изготвување на проценки при основање.
 • Отварање и затварање сметки во банки.
 • Регистрација и дерегистрација ДДВ обврзници.
 • Пријава и одјава на вработени.
 • Спроведување на боледувања до надлежни институции.
 • Платен промет во земјата и странство.
 • Е-банкарство и Е-Даноци.
Цени
Сметководство
Трговски Друштва
од 4,000 ден. / месечно
Трговци Поединци
од 3,000 ден. / месечно
Други Услуги
Изработка на Е-ПДД пресметка / Лице
100 ден.
Изработка на фактура ослободена од ДДВ во УЈП
300 ден.
Пријави и промени во ФЗО
1.500 ден.
Регистрација на даночен обврзник во УЈП
2.500 ден.
Регистрација во ЦРМ
2.500ден.
Пријава/одјава од редовен работен однос во АВРМ
1.000 ден.
Боледување
1.200 ден.
Поднесок на ДДВ-01 во УЈП
3.000 ден.
Поднесок на барање за пребивање на даноци
1.000 ден.
Регистрација на работно време
3.000 ден.
Промена на седиште (адреса) во ЦРМ
6.000 ден.
Промена на e-mail адреса во ЦРМ
5.000 ден.
Регистрација за подружница во ЦРМ
6.000 ден.
Упис на основачки влог во ЦРМ (неуплатен капитал)
6.000 ден.
Промена на управител во ЦРМ
6.000 ден.
Припрема на документи за тендери и кредит
1.500 ден.
Цесии, компензации, договори, одлуки...
700 ден.
Советодавни услуги 1 час
1.800 ден.
Пополнување обарзец за НБРМ
800 ден.
Пополнување обарзец за статистика
800 ден.
Слагање на картици и составување на записник
500 ден.
Цените се без ДДВ
За нас
Папирус е специјализирано друштво за книговодствени и советодавни услуги, основано во 1992 година.

Нашата цел е да ја превземеме целата Ваша грижа за водењето на сметководствена евиденција во склад на законските прописи, овозможувајќи Ви комплетно да се посветите на развојот на Вашиот бизнис.

Нашата мисија е да изградиме долгорочно партнерство со Вас преку квалитетно и професионално извршување на услугите, прилагодувајки се на специфичноста на Вашето бизнис работење и организација.
+389 70 227 319

Папирус-Ин Дооел

ул. Венјамин Мачуковски 2А (Мичурин)
1000 Скопје, Македонија

Т: 02 2402 445
Ф: 02 2402 446